image banner
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn xã Gia Sơn (phiên bản 1.0)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA SƠN

 

 

Số: 48 /KH-UBND

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Gia Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn xã Gia Sơn

(phiên bản 1.0)

 

          Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện Nho Quan về việc triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan (phiên bản 1.0), UBND xã Gia Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. Mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn xã (phiên bản 1.0)

 1. Quan điểm

- Mô hình chuyển đổi số bao gồm 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã, được cụ thể hóa thông qua các nhóm chỉ tiêu để làm căn cứ, cơ sở, định hướng triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.

 - Thực hiện chuyển đổi số trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đáp ứng mục tiêu thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền xã, có khả năng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, chất lượng hơn, ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, phát huy tối ưu các nguồn lực sẵn có; nâng cao kỹ năng số cho người dân, mở rộng cơ hội tiếp cận với các dịch vụ, công nghệ số, giúp người dân tương tác với chính quyền được thuận lợi hơn, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của địa phương trên môi trường số.

2. Mục tiêu chung

+ Đến hết Quý 2 năm 2023: Thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã.

- Quá trình triển khai thực hiện phải phát huy tối đa những kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, vào cuộc của tất cả lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp; các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội và các thôn trên địa bàn xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành mô hình Chuyển đổi số cấp xã.

- Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả để thực hiện chuyển đổi số ở xã nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức, phương thức làm việc của cán bộ, công chức tại xã, an toàn, hiệu quả trên môi trường số; cung cấp, phát triển các dịch vụ thông minh, tiện ích để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tham gia các hoạt động trên môi trường số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 - Chú trọng, tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo các hệ thống thông tin, hạ tầng mạng hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

3. Mục tiêu cụ thể Thực hiện theo mô hình Chuyển đổi số cấp xã, phiên bản 1.0, bao gồm các nhóm chỉ tiêu:

 - Nhóm “Đào tạo, chuyển đổi nhận thức”: 02 chỉ tiêu;

- Nhóm “Hạ tầng số”: 05 chỉ tiêu;

- Nhóm “Đảm bảo an toàn thông tin mạng”: 04 chỉ tiêu;

- Nhóm “Chính quyền số”: 09 chỉ tiêu;

- Nhóm “Kinh tế số”: 02 chỉ tiêu;

- Nhóm “Xã hội số”: 04 chỉ tiêu. (Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo)

 II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

III. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong ngân sách nhà nước của xã theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; các nguồn kinh phí xã hội hóa, hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí để thực hiện: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo hạ tầng mạng truyền dẫn, mạng nội bộ (LAN); xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử; triển khai các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung của tỉnh; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng số, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Công chức Văn hóa và Thông tin

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các các đồng chí cán bộ công chức chuyên môn, các tổ chức chính trị-xã hội các thôn trên địa bàn xã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các chương trình, kế hoạch, quy chuẩn, định hướng, kiến trúc của xã, của huyện, của tỉnh;  thường xuyên đôn đốc, định kỳ kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch theo lộ trình đề ra.

- Tổng hợp, đề xuất nguồn kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công; kịp thời đáp ứng các nhu cầu về Chứng thư số chuyên dùng; tài khoản sử dụng các hệ thống thông tin, nền tảng dùng chung của tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý, quản trị; duy trì, vận hành đảm bảo các hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số ở cấp xã.

- Phối hợp với Trung tâm công nghệ - Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ các xã, công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai, khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung của tỉnh; tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số, đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn các xã.

- Tham mưu UBND xã tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch theo từng giai đoạn

 • Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quan điểm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn;
 1. Công chức Văn phòng HĐND & UBND xã
 • Phối hợp với công chức Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, vận hành, khai thác và sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin được phân công quản lý, quản trị để đáp ứng thực hiện chuyển đổi số ở xã (nếu có).
 • Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm soát TTHC; chuẩn hóa, quy trình nội bộ giải quyết TTHC.
 • Đưa nhiệm vụ chuyển đổi số vào Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm để triển khai thực hiện.
 • Tổng hợp, đề xuất nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng cho Tổ Công nghệ số cộng đồng; cán bộ, công chức trên địa bàn gửi về phòng Văn hóa và Thông tin; chủ động tham mưu  các nguồn lực cần thiết (nhân lực, kinh phí triển khai, trang thiết bị...) đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Kế hoạch này và theo hướng dẫn của UBND huyện.
 • Tham Mưu cho UBND xã đưa nội dung chuyển đổi số vào các hội nghị giao ban hàng tháng, quý để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.
 1. Công chức Tài chính – kế toán xã

  Tham mưu cho UBND xã cân đối nguồn ngân sách để bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách để thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

 2. Đoàn thanh niên xã
 • Đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản, tổ dân phố; tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng, tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương. Tham mưu các mô hình ứng dụng công nghệ số để thay đổi cách thức quản lý nhằm thúc đẩy hoạt động hiệu quả của bộ máy chính quyền xã.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh để khai thác các dịch vụ mà chính quyền số cung cấp (khai báo, nộp hồ sơ, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác các ứng dụng, dịch vụ thông minh trên môi trường số (truy cập, sử dụng dịch vụ Internet...); hỗ trợ các hộ kinh doanh, hộ sản xuất nông nghiệp, người dân, doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa đặc trưng của địa phương trên môi trường số, trên các sàn thương mại điện tử.
 1. Các ban, ngành, đoàn thể của xã

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hơp chặt chẽ với UBND xã, và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các nhiệm vụ khác có liên quan để hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch này.

  6. Các đồng chí cán bộ, công chức xã

 • Đẩy mạnh triển khai thực hiện việc số hóa theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đảm bảo đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu được giao; công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa tái sử dụng bản sao chứng thực điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử cho tổ chức, cá nhân.

            7. Các cơ sở thôn

 • Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện chuyển đổi số theo quy định, hướng dẫn người dân thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch.
 • Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quan điểm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn xã Gia Sơn (phiên bản 1.0), UBND xã yêu cầu nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng văn hóa huyện Nho Quan;

- TT Đảng uỷ xã;

- TT HĐND xã;

-  Cán bộ, công chức UBND xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Văn Giang

 

 • Từ khóa :
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND Xã Gia Sơn Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Gia Sơn - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  

Email:  @ninhbinh.gov.vn