image banner
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2023

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  35 /KH-UBND

Gia Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2022

              
KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2023

 

 

I. MỤC TIÊU

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; sắp xếp đủ số lượng cán bộ, công chức theo quy định; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Duy trì chỉ số cải cách hành chính của xã, chỉ số hài lòng của người dân. Nâng cao tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử, có chữ ký số đạt trên 90%; thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử. Từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiểu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã; xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ở cơ sở đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất. Thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành: Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành. Ban hành quyết định công bố danh mục văn bản còn hiệu lực, hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023. Cuối năm tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm thời gian giải quyết và số lượng thủ tục hành chính. Phấn đấu giải quyết đúng hạn và trước hạn các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “một cửa”. Thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm như: đất đai, xây dựng, bảo trợ xã hội, người có công…

- Rà soát, xây dựng kịp thời quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính. Cuối năm xây dựng báo cáo đánh giá công tác kiểm soát TTHC năm 2023.

- Công bố, công khai các thủ tục hành chính, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính mới được ban hành theo quyết định của UBND tỉnh, triển khai cho các công chức chuyên môn theo lĩnh vực được phụ trách để tổ chức thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn, qua các hội nghị. Công khai tiến độ, kết quả giải quyết TTHC; chú trọng tiến độ giải quyết hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chỉnh phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của địa phương theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018, Thông tư về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC và việc giám sát thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về  TTHC và giải quyết các kiến nghị, phản ánh theo quy định. Xử lý 100% kiến nghị, phản ánh (nếu có) của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo: thực hiện nghiêm túc việc thống kê, báo cáo hàng quý, 6 tháng, một năm theo quy định. Thực hiện gửi nhận báo cáo qua hệ thống văn bản quản lý điều hành của UBND huyện có sử dụng chữ ký số. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2022-2026. Bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ở cơ sở, theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc sắp xếp, tinh giản bộ máy theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 79-KH/HU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương sáu khóa XII “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” khi có kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện. Thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo số lượng theo quy định.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phân cấp theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực: trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý ngân sách, đất đai…

4. Cải cách chế độ công vụ

     - Triển khai thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn của lãnh đạo.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công việc được giao, đặc biệt là nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Cử ít nhất 01 cán bộ, công chức đi học lớp Trung cấp chính trị.

- Thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của từng vị trí, chức danh cán bộ, công chức theo yêu cầu.

- Rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

5. Cải cách tài chính công

- Thực hiện cơ chế tự chủ trong cơ quan hành chính; công khai dự toán, quyết toán theo quy định.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, triển khai các chính sách cải cách tiền lương và các chính sách an sinh, xã hội.

- Triển khai thực hiện quy định về khoán chi phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn khi có nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Từng bước thực hiện công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, dân số - kế hoạch hóa gia đình, thể dục, thể thao trên địa bàn xã (nếu có).

- Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách (nếu có).

6. Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND xã. Phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch.

- Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC, cập nhật dữ liệu được hình thành từ năm 2006-2015, đồng thời số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật dữ liệu từ năm 2022 trở đi.

- Thực hiện tốt kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản tại UBND xã; tích cực nâng cao tỷ lệ sử dụng và trao đổi văn bản điện tử. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức xã được trang bị máy tính.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

- Nâng dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được cung cấp trực tuyến mức độ 4, được thực hiện truy cập trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm các thiết bị di động, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt 30%.

- Thực hiện chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế-xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành tích hợp, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh liên thông với hệ thống báo cáo quốc gia.

- Tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của từng bộ phận thuộc UBND xã. Thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Hoàn thành 100% các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo về CCHC.

- Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ, công tác CCHC trên địa bàn xã, kết hợp thông tin tuyên truyền trên đài truyển thanh xã và qua các hoạt động thường xuyên của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, trên địa bàn xã.

- Triển khai thực hiện tốt việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính cấp xã và việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã.

- Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”.

- Tích cực xây dựng và áp dụng các sáng kiến mô hình hay về cải cách hành chính vào hoạt động của cơ quan. Gắn cải cách hành chính với thi đua khen thưởng.

- Triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính có hiệu quả. Tiến hành các biện pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của UBND xã.

- Xây dựng báo cáo tự đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2023, phấn đấu duy trì chỉ số cải cách hành chính của UBND xã.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (có biểu kế hoạch kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ:

- Công chức Văn phòng - Thống kê xã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đã xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Điạ chính - Xây dựng, Lao động – TB&XH  xã  trong Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thực hiện cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2023, đã xây dựng. Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch và chế độ báo cáo định kỳ, thực hiện  tổng kết rút kinh nghiệm hằng tháng, hằng quý, hằng năm để chỉ đạo thực hiện những năm tiếp theo.

- Công chức Tài chính - Kế toán xây dựng dự toán ngân sách chi cho nhiệm vụ cải cách hành chính vào dự toán chi ngân sách xã bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác CCHC năm 2023.

- Công chức Văn hóa - thông tin - thể thao xã, Đài truyền thanh xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch CCHC xã năm 2023.

2. Dự kiến kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, cụ thể:

Tổng kinh phí: 60.800.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách huyện cấp: 15.000.000 đồng;

+ Ngân sách xã: 45.800.000 đồng;

Trên đây là Kế hoạch CCHC năm 2023, trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản, hướng dẫn mới của cấp trên về nhiệm vụ, công tác CCHC, Ủy ban nhân dân xã xem xét, bổ sung, điều chỉnh vào kế hoạch để bảo đảm thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã./.

 

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Văn Giang

 

  • Từ khóa :
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND Xã Gia Sơn Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Gia Sơn - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  

Email:  @ninhbinh.gov.vn