image banner
KẾ HOẠCH Phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã Gia Sơn thực hiện từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023

UBND XÃ GIA SƠN

TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06

 

 


Số: 49.01/KH-TCTĐA06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã Gia Sơn thực hiện từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023

 

 


         

          Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Kế hoạch số 150/KH- TCTĐA06 ngày 09/9/2023 của

Tổ công tác Đề án 06 huyện Nho Quan về Kế hoạch phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử thực hiện từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023.

          Hiện nay 100% người dân thường trú trên địa bàn xã đã được cấp Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp, các cơ quan, tổ chức và người dân đã từng bước tiếp cận, sử dụng các tiện ích từ tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID. Đến nay, tỷ lệ cài đặt, kích hoạt VNeID so với tổng số công dân đủ 14 tuổi trên địa bàn xã đạt khoảng 57%.

          Nhằm hưởng ứng thiết thực các hoạt động của Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 124/KH-TCAĐA 06 ngày 08/9/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; nhằm nâng cao tỷ lệ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để công dân có thể sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia… góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tổ công tác triển khai Đề án 06 UBND xã xây dựng Kế hoạch phát động cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử thực hiện từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023 với nội dung cụ thể sau:

          I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

          1. Đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, hình thành công dân số, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID phổ biến trong các giao dịch hàng ngày.

          2. Huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người am hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2.

          3. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thống nhất từ xã đến từng thôn, xóm; hình thức tuyên truyền và hướng dẫn công dân thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng đối tượng.

          II. CHỈ TIÊU, THỜI GIAN THỰC HIỆN

          1. Chỉ tiêu thực hiện

          - Đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng VNeID (Mức 1: thực hiện trực tiếp trên thiết bị cá nhân; Mức 2: đến trụ sở tiếp dân của Công an xã; nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD của Công an huyện để thực hiện).

          - Hướng dẫn 100% công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản VNeID phải được kích hoạt; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn phải gương mẫu đi đầu, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

          - Hướng dẫn, tuyên truyền để công dân biết, khai thác, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch dân sự.

          2. Thời gian thực hiện: từ ngày 10/9/2023 đến 31/10/2023.

          III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

          1. Nội dung thực hiện

          - Tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID.

          - Tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích của tài khoản VNeID mức 1, mức 2.

          - Hướng dẫn hỗ trợ công dân kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID trong các trường hợp sau:

          (1) Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản VNeID đang chờ phê duyệt.

          (2) Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản VNeID đã được phê duyệt và có tin nhắn thông báo về việc kích hoạt tài khoản VNeID của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an.

          (3) Công dân làm thủ tục cấp tài khoản VNeID gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp.

          (4) Hướng dẫn công dân sử dụng VNeID.

          (5) Hướng dẫn công dân thực dịch vụ công trực tuyến và giao dịch trên môi trường điện tử, giao dịch dân sự qua ứng dụng VNeID.

          2. Phương pháp thực hiện

          - Trực tiếp đến từng nhà, cơ quan, doanh nghiệp, các nơi tập trung đông dân cư; tuyên truyền về giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID; trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký, kích hoạt VNeID tại gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà văn hóa, thôn, xóm, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các cơ sở tôn giáo…

          - Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch trên môi trường điện tử, giao dịch dân sự.

          - Sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook...), phương tiện thông tin đại chúng, thông qua sinh hoạt chi bộ, các hội nghị của thôn…để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID.

          IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

          1. Các cơ quan, đơn vị, UBMTTQ xã và các tổ chức chính trị xã hội, thành viên Tổ công tác Đề án 06 xã có trách nhiệm quán triệt, yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thuộc cơ quan, đơn vị mình phải hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt VNeID mức độ 2 hoàn thành trước ngày 25/9/2023 và tuyên truyền, vận động các thành viên gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú đăng ký, kích hoạt VNeID.

          2. Công an xã (Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND xã)

          - Tổng hợp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn liên quan VNeID gửi đến các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã.

          - Lực lượng công an xã đẩy mạnh công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử song song với công tác cấp thẻ CCCD gắn chíp.

          - Tham mưu UBND xã huy động các lực lượng thực hiện cao điểm đạt hiệu quả theo chỉ tiêu, thời gian được giao; 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn cài đặt, đăng ký, kích hoạt ứng dụng VNeID. Phát huy vai trò cơ quan thường trực Đề án 06 xã, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng VNeID theo cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thực hiện; Lập danh sách xác nhận sau khi công dân đã kích hoạt thành công và danh sách công dân không có mặt, danh sách công dân không đủ điều kiện cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID.

          - Thông qua dữ liệu dân cư cung cấp danh sách công dân đã được phê duyệt tài khoản VNeID theo từng thôn, xóm để phục vụ Tổ công tác triển khai Đề án 06 tuyên truyền, hướng dẫn, kích hoạt tài khoản VNeID; hướng dẫn xử lý các trường hợp khó khăn, vướng mắc về định danh điện tử (thay đổi thiết bị đăng nhập, số điện thoại đăng ký tài khoản định danh điện tử…).

          - Chủ trì, phối hợp với các ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này.

          - Kết thúc cao điểm, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND xã; tham mưu UBND xã tổ chức tổng kết và đề xuất UBND huyện khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện cao điểm; phê bình đối với tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không chấp hành theo chỉ đạo của cấp trên.

          3. Ban Chỉ huy Quân sự xã

          100% cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân do BCH quân sự xã quản lý thực hiện cài đặt, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID mức 2; nắm được các bước thực hiện đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giao dịch trên môi trường điện tử, giao dịch dân sự qua ứng dụng VneID và tuyên truyền vận động thân nhân gia đình đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

          4. Công chức Văn hoá - Thông tin

          - Chủ trì, phối hợp với Công an xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền về cao điểm “50 ngày, đêm” ; duy trì các chuyên trang, chuyên mục xây dựng tin, bài, phóng sự, phổ biến, về cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng VneID trong chuyển đổi số quốc gia, cách thức đăng ký, kích hoạt VNeID trên các phương tiện thông tin đại chúng để công dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng VNeID trong việc thay thế các giấy tờ khi thực hiện dịch vụ công, giao dịch trên môi trường điện tử, giao dịch dân sự.

          - Tăng cường tuyên truyền về cách thức đăng ký, kích hoạt, tiện ích và cách sử dụng VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch trên môi trường điện tử, giao dịch dân sự.

          5. Các nhà trường

          - Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về định danh điện tử, ứng dụng VNeID đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên (đủ 14 tuổi trở lên) bằng nhiều hình thức phù hợp.

          - Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thực hiện cài đặt, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID mức 2; đồng thời, hướng dẫn phụ huynh, học sinh cài đặt, đăng ký, kích hoạt VNeID phục vụ công tác tuyển sinh các cấp.

          6. Đề nghị Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh xã, Hội Phụ nữ xã triển khai thực hiện cao điểm “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; huy động đoàn viên thanh niên, hội viên thành lập các đội tình nguyện phối hợp tại các thôn trên địa bàn xã; phối hợp lực lượng Công an xã trực tiếp cài đặt, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng VNeID đến từng cá nhân, hộ gia đình.

          7. Tổ công tác của thôn triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030:

          - Tổ chức thực hiện Kế hoạch tại thôn (hoàn thành trước ngày 12/9/2023), giao chỉ tiêu hàng ngày, tuần, tháng và toàn đợt cao điểm; Đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện thường trú trên địa bàn phải được đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

          - Phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn công dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã được phê duyệt, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đã được giao.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của xã, các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu, hoàn thành sớm hơn thời gian đề ra.

          2. Chế độ thông tin, báo cáo

          - Định kỳ hàng ngày, các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể và các thôn trên địa bàn xã báo cáo kết quả về Công an xã - Cơ quan thường trực Đề án 06 xã thống kê kết quả kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên hệ thống đối với từng đơn vị, từng thôn để báo cáo Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã và Cơ quan Thường trực Đề án 06 của huyện theo dõi, chỉ đạo.

          - Báo cáo tổng kết: Các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể, các thôn trên địa bàn xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử về Công an xã trước ngày 01/11/2023 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 UBND xã.

          3. Công chức Văn Phòng- Thống kê phối hợp với Công an xã và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND xã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm.

          4. Giao Công an xã theo dõi kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể xã, các thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện kế hoạch này, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về cấp trên theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Công an huyện;

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Thường trực HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Thành viên TCT Đề án 06 xã;

- Các phòng, ban, ngành của huyện;

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã;

- 03 nhà trường;

- 07 thôn;

- Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT.

TỔ TRƯỞNG

Description: A blue signature on a black background
      Description automatically generated

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Phạm Văn Giang

 

 • Từ khóa :
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND Xã Gia Sơn Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Gia Sơn - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  

Email:  @ninhbinh.gov.vn