image banner
KẾ HOẠCH Phát triền chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng xã Gia Sơn năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA SƠN

 

Số: 52 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Gia Sơn, ngày       tháng 12 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Phát triền chính quyền số, chuyển đổi số

và đảm bảo an toàn thông tin mạng xã Gia Sơn năm 2023

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

 • Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
 • Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
 • Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
 • Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
 • Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;
 • Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; - Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
 • Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; - Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
 • Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
 • Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Bình phiên bản 2.0;
 • Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030;
 • Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về việc Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025;

- Kế hoạch số95/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình thực

hiện Chỉ thị số 14/CT-Tg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

 • Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới

  Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

 • Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
 • Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
 • Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; - Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
 • Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh triển khai thí điểm mô hình Chính quyền số cấp sở, ngành tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0);
 • Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phiên bản 1.0)
 • Văn bản số 5406/BTTTT-CĐSQG ngày 03/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dân các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023;
 • Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện Nho Quan về phát triền chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Nho Quan năm 2023.  

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 • Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về phát triển hạ tầng để đảm bảo đáp ứng cho việc xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng.
 • Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, tổng thể trên cơ sở kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả. Tập trung thực hiện chuyển đổi số tại các thôn, hoàn thành xây dựng chính quyền số tại xã.
 • Phấn đấu giữ vững và duy trì kết quả thực hiện các Chỉ số chuyển đổi số của xã đạt thứ hạng cao trong nhóm của huyện.

2. Mục tiêu cụ thể:

 • Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 75% hộ gia đình; phổ cập dịch vụ mạng thông tin di động 4G/5G tại khu vực trung tâm các thôn, trên địa bàn xã;
 • Tối thiểu 70% các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng mạng viễn thông, công nghệ thông tin sẵn sàng đáp ứng cho chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6;
 • 100% các hệ thống thông tin được xây dựng, phê duyệt hồ sơ cấp độ và được triển khai phương án đảm bảo ATTT theo hồ sơ cấp độ;
 • Tối thiểu 50% cán bộ, công chức được tham gia các lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến về kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu, công nghệ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng;
 • 100% hệ thống thông tin, máy tính, thiết bị đầu cuối CNTT; 100% mạng nội bộ (LAN) của các ban, ngành, đoàn thể UBND xã được triển khai các giải pháp bảo vệ, bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng;
 • Tối thiểu 50% hồ sơ công việc tại xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);
 • 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp xã (trừ văn bản mật) được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng theo đúng quy trình quy định;
 • Tối thiểu 90% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo do tỉnh quy định;
 • Tối thiểu 50% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền;
 • Tối thiểu 60% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý giải quyết, trả kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng;
 • 100% sử dụng biên lai điện tử đối với các TTHC phát sinh phí và lệ phí;
 • Phấn đấu ít nhất 55% dữ liệu quản lý của các cơ quan nhà nước được số hóa, chuẩn hóa, đáp ứng các yêu cầu sẵn sàng tích hợp, kết nối, chia sẻ và lưu trữ tập trung tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh;
 • Tối thiểu 50% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất;
 • Tối thiểu 30% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;
 • Tối thiểu 50% thực hiện chuyển đổi số theo Mô hình chuyển đổi số cấp xã, phiên bản 1.0 (không bao gồm các đơn vị thí điểm năm 2021 và bắt đầu thực hiện từ năm 2022).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch Phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023 được bố trí trong ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa – Thông tin

 • Chủ động tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; chủ động hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị đứng chân trên địa bàn xây dựng Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023 đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn xã; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị đứng chân trên địa bàn. Định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện và UBND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.
 • Chủ động rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, tham mưu xây dựng kế hoạch trình UBND xã phối hợp cấp có thẩm quyền ban hành các quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, các nền tảng số; khai thác, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng; tham mưu và tổ chức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng và công khai kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.
 •  Phối hợp với đầu mối và với Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai các nền tảng số; thực hiện chia sẻ cho các cơ quan sử dụng, cung cấp công khai và mở cho người dân, doanh nghiệp.
 • Tham gia lớp tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực về chuyển đổi số cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; phổ biến khóa học “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” trên Nền tảng học trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông đến các thành viên trong tổ, người dân để sử dụng.
 • Phối hợp với công chức Tài chính – kế toán tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, hạng mục CNTT, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng trình UBND xã xem xét, phê duyệt.

2. Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã.

 • Phối hợp với công chức Văn hóa – Thông tin xã, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị đứng chân trên địa bàn vận hành, khai thác hiệu quả Trang thông tin điện tử và các hệ thống thông tin được giao chủ trì đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND xã; phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số của xã.
 • Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị đứng chân trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, hoạt động của Bộ phận một cửa cấp xã; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị.

3. Công chức Tài chính – Kế toán:

Phối hợp với công chức Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND xã, tham mưu cho UBND xã căn cứ khả năng cân đối ngân sách bố trí kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách xã để chi cho xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số nêu tại Kế hoạch này; thẩm định, hướng dẫn ban ngành, đoàn thể, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan.

4. Công an xã

 • Chủ động, phối hợp với công chức Văn hóa – Thông tin, các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị đứng chân trên địa bàn có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã.
 • Phối hợp với công chức Văn hóa – Thông tin tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực an ninh mạng trên địa bàn xã.

5. Các ban, ngành, đoàn thể

Căn cứ Kế hoạch này tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023 của cấp hội mình. Trong đó, yêu cầu phải cụ thể hóa, chi tiết các chỉ tiêu, nhiệm vụ và xác định mốc thời gian hoàn thành của từng bước trong từng nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng xã Gia Sơn năm 2023./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện.;

- Phòng Văn hoá-Thông tin huyện;

- TT Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND xã;

- Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã;

- Lưu./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Văn Giang

 


 • Từ khóa :
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND Xã Gia Sơn Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Gia Sơn - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  

Email:  @ninhbinh.gov.vn