image banner
KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính xã Gia Sơn năm 2024

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA SƠN

 

 


Số: 16/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Gia Sơn, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính xã Gia Sơn năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2024; Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 27/02/2024, kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính huyện Nho Quan năm 2024. Ủy ban nhân dân xã Gia Sơn ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.

b) Mục tiêu cụ thể - Xác định cụ thể nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Công chức Văn hóa - thông tin truyền thanh trong việc thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan truyền thông, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

2. Yêu cầu - Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. - Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của xã năm 2024.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

- Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

3. Đối tượng là cán bộ, công chức làm việc tại xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn xã.

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau đây:

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính.

- Vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của xã; tuyên truyền tình hình triển khai, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021- 2030, Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về cải cách hành chính huyện Nho Quan giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch số 184/UBND-KH ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2024; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/1/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về Cải cách hành chính huyện Nho Quan năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 12/01/2024 về cải cách hành chính xã Gia Sơn năm 2024, trong đó trọng tâm vào các nội dung sau:

+ Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã; các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

+ Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kết quả triển khai đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tình hình hoạt động, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của xã; Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần theo chỉ đạo của cấp trên.

+ Kết quả triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

+ Kết quả cải cách chế độ công vụ; các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

+ Tình hình, kết quả triển khai thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi số xã Gia Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. - Tuyên truyền đối với nội dung, kết quả các Chỉ số đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); Chỉ số chuyển đổi số (DTI)...

- Tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã.

- Các sáng kiến kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong cải cách hành chính; các tấm gương cán bộ, công chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Các đề xuất, góp ý, phát hiện các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân về công tác cải cách hành chính. - Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính; tiếp thu các ý kiến, góp ý, hiến kế, phản ánh của người dân đối với công tác cải cách hành chính của xã...

2. Hình thức tuyên truyền - Tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin, đại chúng như: Đài truyền thanh của xã; Trang thông tin điện tử của xã; các trang mạng xã hội; các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số...

- Thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức: Phát hành tờ rơi, pa nô áp phích, khẩu hiệu liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, đối tượng được tuyên truyền.

- Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các buổi họp thôn, xóm, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

 - Xây dựng các chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

- Các hình thức khác phù hợp với đối tượng, nhóm đối tượng cụ thể.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các đồng chí cán bộ, công chức xã.

2. Tham gia các lớp tập huấn phù hợp với đối tượng thực hiện cải cách hành chính tại UBND xã; các phương tiện thông tin đại chúng ở xã.

3. Thường xuyên lồng ghép thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính vào các hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

4. Tăng cường phối hợp giữa Công chức Văn phòng-thống kê, công chức Văn hóa-thông tin và các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể trong thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

5. Gắn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện - Kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính: Thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân xã về công tác cải cách hành chính xã Gia Sơn năm 2024.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trong dự toán ngân sách năm 2024 hoặc lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 tại các hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng, đề xuất dự toán kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định.

- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin truyền thông phù hợp. Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục, pháp luật. - Chủ động phối hợp công chức Văn hóa thông tin-truyền thanh trong việc tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với lĩnh vực của từng ngành.

- Bố trí công chức có đủ năng lực và trình độ thực hiện theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước tại UBND xã.

- Định kỳ quý I, 6 tháng, quý III và năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính cùng với báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của xã nộp về cấp trên theo quy định.

2.2. Công chức Văn phòng-Thống kê xã - Tham mưu UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. Định kỳ quý I, 6 tháng, quý III và năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định.

- Tham gia các lớp tập huấn, các kiến thức cơ bản về cải cách hành chính, định hướng và nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm cải cách hành chính khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên.

2.3. Công chức Văn hóa Thông tin – truyền thanh - Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể, viết bài tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ đài truyền thanh của xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền để kịp thời truyền tải thông tin tới từng người dân, giúp người dân có thể tiếp nhận thông tin nhanh chóng, hiệu quả; lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm ở các thời điểm cụ thể. Tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang cải cách hành chính để thực hiện nội dung tuyên truyền. Xây dựng các tin, bài có liên quan đến các nội dung cải cách hành chính đăng tải lên trang thông tin điện tử của xã.

2.4. Công chức tài chính - Kế toán Phối hợp với công chức Văn phòng-thống kê xã xây dựng kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính theo quy định.

2.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các ban, ngành đoàn thể xã triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã. Trên đây là Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính xã Gia Sơn năm 2024, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể, các đồng chí cán bộ, công chức có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể kịp thời phản ánh về UBND xã để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

 - UBND huyện Nho Quan;

- Phòng Nội vụ huyện Nho Quan;

- Thường trực Đảng ủy;

- Thường trực HĐND;

- Lãnh đạo UBND xã;

- UBMTTQ Việt Nam xã;

- Các Tổ chức chính trị-xã hội;

- Các đồng chí cán bộ, công chức xã;

- Lưu VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Văn Giang

 

  • Từ khóa :
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND Xã Gia Sơn Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Gia Sơn - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  

Email:  @ninhbinh.gov.vn