image banner
Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10) trên địa bàn xã Gia Sơn
KẾ HOẠCH Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn xã Gia Sơn             Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 06 tháng 10 năm 2022 về tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn huyện Nho Quan, UBND xã Gia Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các tuyên truyền, cụ thể như sau:           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  - Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người và góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã. - Công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”; các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVIII xã Gia Sơn đã đề ra.           - Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị để tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) được triển khai thường xuyên, liên tục, phù hợp với các điều kiện, đối tượng và sự phát triển trên địa bàn xã.           II. NỘI DUNG 1. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. 2. Thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 3 cấp và thông tin cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Chủ đề ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Cụ thể: - Tuyên truyền phổ biến, sâu rộng các nội dung của Quyết định số 505/QĐTTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.  - Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số; các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn xã. - Truyền thông về những thành tựu của quốc tế, của Việt Nam và của tỉnh, của huyện trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể nhất là kết quả triển khai mô hình thí điểm Chính quyền số các cấp tại các sở về thực hiện: “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; thí điểm Tổ công nghệ số tại cộng đồng; chuyển đổi số trong cải cách hành chính, hoạt động thương mại điện tử…           - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.vn, đặc biệt là vận động người dân tích cực tham gia sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số; đồng thời tuyên truyền về các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10/2022 (từ ngày 01-31/10/2022). Tháng tiêu dùng số hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số. Danh sách chi tiết các chính sách miễn phí, ưu đãi, giảm giá cho người dân trong tháng 10 được đăng tải trên Cổng thông tin về Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn           Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Đơn vị thực hiện: Các Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã và cán bộ, công chức thuộc Đảng uỷ, UBND xã.  3. Xây dựng chuyên mục chủ đề Chuyển đổi số; biên tập các tin, bài tuyên truyền về chuyển đổi số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2022 Đơn vị thực hiện: Ban văn hóa, đài truyền thanh xã.  4. Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số thông qua các nền tảng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube…); các Trang thông tin điện tử của xã. Trong đó, chú trọng phổ cập, truyền thông bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua hiển thị bộ nhận diện tại địa chỉ https://dx.gov.vn Thời gian thực hiện: Từ ngày 01-30/10/2022. Đơn vị chủ trì thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, các thôn trên địa bàn xã. 5. Thiết lập tài khoản Zalo OA “Chuyển đổi số xã Gia Sơn” nhằm tương tác với người dân và tuyên truyền về Xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn xã. Chỉ đạo tất cả thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia”, “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình”, “Chuyển đổi số huyện Nho Quan”, “Chuyển đổi số xã Gia Sơn” và chọn “Quan tâm” để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các bộ, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Thời gian thực hiện: Thường xuyên Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban văn hóa xã. Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đơn vị, các thôn trên địa bàn xã. 6. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet kỳ 4 năm 2022 với Chủ đề “Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10” tại địa chỉ https://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/ Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10-15/12/2022 Đơn vị thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đơn vị, các thôn trên địa bàn xã. 7. Xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của Chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: “giason.nhoquan.ninhbinh.gov.vn” và lồng ghép các tin, bài trên các tài liệu tuyên truyền “Thông tin và Truyền thông” của Sở Thông tin và Truyền thông. Thời gian thực hiện: Thường xuyên Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND&UBND xã. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  1. Công chức văn hóa xã  - Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này. - Hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể của xã; các cơ quan đơn vị, các thôn trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và Tháng tiêu dùng số. Thiết lập tài khoản Zalo OA “Chuyển đổi số xã Gia Sơn” nhằm tương tác với người dân và tuyên truyền Xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn xã.  - Phối hợp với công chức Văn phòng HĐND&UBND xã đôn đốc các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị và các thôn trên địa bàn xã tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet kỳ 4 năm 2022.   - Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, của xã có liên quan chủ động tổ chức triển khai, thực hiện thông tin, tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 theo chức năng, nhiệm vụ. - Tập trung xây dựng các chuyên mục, tin bài, tăng cường thời lượng tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, tháng tiêu dùng số nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người dân vào hoạt động chuyển đổi số của quốc của tỉnh Ninh Bình và của huyện Nho Quan gia nói chung và của xã Gia Sơn nói riêng. Đồng thời, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề của ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 và các hoạt động hưởng ứng trên báo điện tử, trang Thông tin điện tử và các tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan, đơn vị. 2. Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã  - Duy trì chuyên mục Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của xã. Đồng thời, phối hợp với công chức Văn hóa và Thông tin xã đôn đốc các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị và các thôn trên địa bàn xã tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet kỳ 4 năm 2022. 3. Các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị và các thôn trên địa bàn xã.  - Phối hợp triển khai, phổ biến, thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này, đồng thời đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong công tác chuyển đổi số của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của huyện và của UBND xã về chuyển đổi số trên địa bàn xã. Trong đó, chú trọng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc tham gia và thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. - Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề của ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 và các hoạt động hưởng ứng trên trang Thông tin điện tử và các tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan, đơn vị theo quy định. - Hàng ngày (từ ngày 01/10-30/10) tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh cơ sở với nội dung tin: “Chào mừng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 và tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số. Chi tiết tại địa chỉ: http://dx.gov.vn (miễn cước data khi sử dụng)”. Đồng thời, khai thác, bổ sung thêm các thông tin ngắn của các doanh nghiệp, tổ chức có chính sách miễn phí, ưu đãi để kịp thời phổ biến đến người dân trên địa bàn tại trang http://dx.gov.vn - Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề của ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 và các hoạt động hưởng ứng trên trang Thông tin điện tử và các tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan, đơn vị theo quy định. Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) năm 2022 trên địa bàn xã, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung trên, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.  
  • Từ khóa :
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND Xã Gia Sơn Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Gia Sơn - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  

Email:  @ninhbinh.gov.vn