image banner
Quy chế đài truyền thanh xã

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA SƠN
Số: 78/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Sơn, ngày 14 tháng 7 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Gia Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản Quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Hoạt động thông tin cơ sở;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7
năm 2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và
Truyền hình thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình
thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện;
Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ
Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý Đài Truyền thanh cấp xã ứng
dụng công nghệ thông tin - viễn thông;
Xét đề nghị của Công chức Văn hóa – thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo Quy chế hoạt động của Đài
truyền thanh xã Gia Sơn
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã, Công chức Văn hóa -
Thông tin xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thôn trên địa bàn xã chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Trung tâm VH, TT và Truyền thanh huyện;
- Thường trực Đảng ủy; HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- Cán bộ, công chức thuộc UBND xã;
- Các thôn trong xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn GiangỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ GIA SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 78/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023
của Ủy ban nhân dân xã Gia Sơn)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về hoạt động của đài truyền thanh xã Gia Sơn (sau
đây gọi tắt là đài truyền thanh).
2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, ban biên tập, Công
chức VHTT xã Gia Sơn được phân công phụ trách đài truyền thanh tham gia quản
lý, vận hành và thực hiện các hoạt động của đài truyền thanh xã Gia Sơn
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Thực hiện đúng các quy định về hoạt động phát thanh, truyền thanh của
đài truyền thanh cấp xã quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Quyết
định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Bảo đảm hoạt động của đài truyền thanh theo đúng quy định tại Quy chế.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Thời gian, thời lượng phát sóng
1. Thời gian, thời lượng phát sóng định kỳ trong tuần
- Sáng: Từ 5 giờ đến 6 giờ 30, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
- Chiều: Từ 17 giờ đến 18 giờ 30, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6
2. Thời gian, thời lượng phát sóng trong trường hợp đột xuất UBND xã bố
trí thời gian phát hơp lý
Điều 4. Âm lượng phát thanh
Người phụ trách Đài truyền thanh xã Gia Sơn điều chỉnh âm lượng phát
thanh đảm bảo đủ nghe và phù hợp với đặc điểm riêng của từng địa phương tuân
thủ giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26: 2010/BTNMT) của Thông tư số 39/2010/TT-
BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về môi trường các cụm loa hoạt động hợp lý không ảnh hưởng
đến các hộ dân đảm bảo đúng kỹ thuật
Điều 5. Nội dung thông tin, nhiệm vụ Đài Truyền thanh xã
1. Phát các chương trình do Đài truyền thanh xã Gia Sơn tự sản xuất, nội
dung thông tin như:
3
- Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin
những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương,
cơ sở.
- Cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng ngày của
người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của xã
Gia Sơn.
+Thông tin về các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa
phương;
+ Thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương
và kiến thức khoa học, kỹ thuật;
+ Thông tin đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương;
+ Thông tin về sự cố, các tình huống khẩn cấp xảy ra ở địa phương hoặc có
ảnh hưởng đến địa phương;
+ Thông tin về gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực;
+ Thông tin về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất và
đời sống của người dân địa phương.
- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Đảng uỷ, điều hành của chính quyền địa
phương, cơ quan, đơn vị cơ sở.
2. Phát các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền
thiết yếu của quốc gia và địa phương theo yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền.
3. Đài truyền thanh xã Gia Sơn thực hiện việc tiếp sóng Đài Truyền thanh
huyện Nho Quan, và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Ninh Bình, (Đài Tiếng nói
Việt Nam) theo khung giờ quy định.
4. Một số quy định khác thông tin trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp,
thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cần
phát những thông tin hướng dẫn việc nâng cao kiến thức kỹ thuật, công nghệ, kỹ
năng cho người dân về lao động, sản xuất, kinh doanh; thông tin hướng dẫn các
hoạt động về an sinh xã hội như cách phòng, chống dịch bệnh; thực hiện chính
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo đảm an ninh, trật tự xã hội vv trên địa
bàn xã
5. Nội dung chương trình phát thanh, truyền thanh do Trung tâm Văn hóa -
Thể thao và Truyền thông cấp huyện quy định cụ thể để bảo đảm các yêu cầu phục
vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của địa phương; đáp ứng
nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn; phù hợp với quy định tại Quy chế
này và các quy định của pháp luật.
6. Thời điểm phát sóng, địa điểm đặt các cụm loa, thời lượng, âm lượng
phát thanh, do Uỷ ban nhân dân xã quy định phù hợp khu dân cư địa phương.
Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh xã không được phát trùng
giờ tiếp sóng chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh -
Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông cấp huyện. Các
Chương trình đột xuất, đặc biệt được phát thanh theo sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ
tịch UBND cấp xã.
4
Điều 6. Quy trình sản xuất, phê duyệt tin, bài do đài truyền thanh cấp
xã tự sản xuất
1. Thành viên Ban Biên tập (là cán bộ đài truyền thanh) thực hiện tìm, khai
thác, sử dụng các nguồn thông tin quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
2. Thành viên Ban Biên tập (là cán bộ đài truyền thanh) viết tin, bài trên
bản giấy.
3. Thành viên Ban Biên tập (là cán bộ đài truyền thanh) thực hiện đọc phát
thanh, dựng kỹ thuật âm thanh.
4. Trưởng ban Biên tập đài truyền thanh trình phó chủ tịch UBND xã Gia
Sơn phụ trách công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh và phê duyệt các nội
dung:
Trưởng ban Biên tập đài truyền thanh có trách nhiệm thực hiện việc kiểm
tra nội dung và ký duyệt đối với các chương trình của Đài truyền thanh xã Gia
Sơn trước khi phát sóng trên đài truyền thanh và chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ,
chính quyền xã Gia Sơn và trước pháp luật về nội dung chương trình đó.
5. Thành viên Ban Biên tập cán bộ đài truyền thanh thực hiện phát sóng
theo khung giờ quy định.
6. Khung giờ phát sóng cụ thể như sau: Buổi sáng mùa hè phát từ 5 giờ đến
6 giờ 30, buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. Buổi sáng mùa đông phát từ 5 giờ 30
phút đến 6 giờ 30 phút, buổi chiều từ 17 đến 18 giờ các ngày trong tuần.
7. Thời gian, cách thức lưu trữ thông tin nội dung các chương trình phát
thanh đã phát thanh phải được lưu trữ bằng văn bản có xác nhận của người kiểm
duyệt ít nhất trong thời gian sáu (06) tháng; file âm thanh của chương trình phát
thanh khuyến khích lưu trữ trên máy vi tính trong thời gian ba mươi (30) ngày kể
từ ngày phát sóng.
8. Đài Truyền thanh xã phải có sổ theo dõi các bài tuyên truyền do cơ quan,
tổ chức chuyển đến. Các thông tin cần theo dõi gồm các nội dung: Ngày, tháng,
năm nhận văn bản loại hình (đĩa, sách, báo…); số lượng, tên cơ quan, tổ chức gửi
và lich phát sóng tuyên truyền các văn bản nhận được, ghi chú.
9. Đài Truyền thanh xã phải có sổ theo dõi lịch phát sóng hàng ngày. Lập
hồ sơ trang thiết bị được đầu tư, năm đầu tư, đơn vị đầu tư; quá trình sửa chữa,
nâng cấp thiết bị . Phối hợp, các đoàn thể đưa tin, bài, chương trình truyền thanh.
Thực hiện các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
10. Ban Biên tập Đài Truyền thanh xã do UBND xã đã thành lập. Ban Biên
tập với số lượng từ 03 đến 05 người, trong đó: Trưởng Ban Phó chủ tịch UBND
xã; Phó Trưởng Ban Biên tập là người trực tiếp biên tập chương trình Đài Truyền
thanh xã là người hoạt động không chuyên trách nhân viên Đài có đủ năng lực về
biên tập các thành viên khác do UBND cấp xã quyết định.
10. Trực tiếp biên tập, tổ chức sản xuất chương trình phát sóng, mỗi tuần ít
nhất có 02 chương trình thường kỳ và bảo đảm duy trì thường xuyên, đúng lịch
phát sóng chương trình của Đài Truyền thanh xã; lưu trữ toàn bộ chương trình đã
phát sóng theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Quy chế này; thực hiện các
nhiệm vụ khác do UBND cấp xã phân công.
5
Điều 7. Trách nhiệm cụ thể của các cá nhân tham gia quản lý, vận hành
đài truyền thanh cấp xã
1. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp huyện
về đảm bảo hoạt động của Đài Truyền thanh xã thuộc phạm vi địa bàn quản lý.
2. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện kịp
thời kiểm tra, khắc phục sự cố liên quan đến hoạt động của hệ thống Đài Truyền
thanh xã.
3. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã đối với việc bảo đảm cơ sở vật
chất, nhân sự, kinh phí hoạt động đài truyền thanh cấp xã, đảm bảo đúng quy định
cụ thể từng nội dung công việc phù hợp với tình hình thực tế cơ sở địa phương.
4. Trách nhiệm của cán bộ đài truyền thanh cấp xã đối với việc quản lý, vận
hành đài truyền thanh cấp xã luôn thực hiện đúng thời gian tiếp sóng và các
chương trình đài huyện, đài tỉnh và nhiệm vụ tại địa phương.
5. Trách nhiệm của Trưởng ban Biên tập đài truyền thanh cấp xã nêu cao
vai trò trách nhiệm của người biên tập các thông tin tại địa phương phối hợp với
các ban nghành đoàn thể, các khu dân cư đưa các tin bài nêu gương tốt cổ vũ
phong trào tại cơ sở đi vào thực tế.
6. Trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập đài truyền thanh cấp xã
thực hiện các nhiệm vụ do Đảng và chính quyền giao phó phải thực hiện các nhiệm
vụ quy định địa phương và pháp luật của nhà nước.
Điều 8. Các quy định khác
Những nội dung không được thông tin trên Đài Truyền thanh xã:
1. Các hành vi quy định tại Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.
2. Các hành vi quy định tại Điều 9 Luật Báo chí năm 2016 khi phát thanh,
truyền thanh các thông tin có tính chất báo chí.
3.thông tin quảng cáo trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị
cấp xã.
Điều 9. Cơ sở vật chất
1. Cụm loa truyền thanh của Đài Truyền thanh xã do Ủy ban nhân dân xã
bố trí, sắp xếp thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân trên địa
bàn xã, tránh các vị trí: Gần trường học, khu nhà cao tầng.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định số lượng cụm loa truyền thanh
trên địa bàn xã. Tại địa bàn giáp ranh, các xã phải trao đổi thống nhất về vị trí cụm
loa, thời gian phát thanh để không chồng lấn nội dung khi phát.
3. Số lượng loa tại mỗi cụm loa do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định căn
cứ vào tình hình thực tế và bảo đảm quy định.
Đài Truyền thanh xã có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác tiếp sóng,
phát thanh; có phòng máy riêng đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, cách âm,
cách nhiệt đủ tiêu chuẩn tối thiểu để thực hiện ghi âm, phát thanh, truyền thanh
tại phòng máy.
Cơ cấu thành phần thiết bị và yêu cầu kỹ thuật thiết bị của Đài Truyền
thanh xã thực hiện theo quy định, quy chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông
ban hành.
Điều 10. Kinh phí hoạt động
6
1. Kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên:
a) Kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên
b) Tiền điện, vật tư kỹ thuật;
c) Duy tu, bảo dưỡng thiết bị;
d) Sữa chữa, khắc phục sự cố
đ) Bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị của Đài, cụm loa.
b) Các nguồn thu hợp pháp khác trên địa bàn;
c) Kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân xã;
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Khen thưởng, xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng, quản lý, vận hành hoạt
động đài truyền thanh xã Gia Sơn được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tùy mức độ sẽ bị xử
lý theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Điều khoản thi hành
Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đài truyền thanh xã Gia
Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

 

  • Từ khóa :
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Bản quyền thuộc UBND Xã Gia Sơn Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Xã Gia Sơn - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  

Email:  @ninhbinh.gov.vn